โครงการ Mooc 2561

ผลงาน : โครงการ MOOC คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2561

ที่มา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับครู นักศึกษา ผู้พิการในด้านต่างๆและผู้สนใจทั่วไป จึงจัดทำเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำหน่วยการเรียน จำนวน 8 หน่วย ดังนี้.

1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
4. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
5. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
6. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
7. เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. เด็กออทิสติก

ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้จัดทำบทเรียน (เขียนเนื้อหาบทเรียน)
ผศ.กมลวรรณ อินอร่าม
อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์วิทยุต บุนนาค
อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม
อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.จรรยา ชื่นเกษม
อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม
อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนับสนุนโครงการ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ช่องทาง : เผยแพร่ในช่อง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลิงค์ : https://www.youtube.com/user/ThaiprincessIT/
Youtube Channel : ThaiprincessIT