โครงการ eDLRU

ผลงาน : โครงการ eDLRU

ที่มา : eDLRU คือ Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand

Job Description : วางแผน, ถ่ายทำ, ตัดต่อ

Link : http://edlru.dusit.ac.th/