รหัสวิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค

ผลงาน : รหัสวิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค

ลูกค้า : นักศึกษามหาวิทยาลัย

รายละเอียดโครงการ : นักศึกษาต้องการทำวีดีโอ ส่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ อยากจะนำเสนอด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ นอกจากตัดต่อแล้ว เราก็มีบริการเสริมโดยสร้าง Motion CG ให้เป็นการอินโทร