รายการ Asian Destination

ผลงาน : รายการโทรทัศน์ Asian Destination, G2 Destination

ประเภทรายการ : สารคดีท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ

ดำเนินรายการโดย : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

ออกอากาศ : ช่อง 11, ช่อง G Square

Job Desscription : ถ่ายทำ, ตัดต่อ