VTR “เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3″

ผลงาน : ถ่ายทำ และ ตัดต่อ VTR โครงการ “เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3”

ออกอากาศ : ช่อง 3

รายละเอียดโครงการ : โครงการ “เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3″ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

เป็นโครงการเพื่อจุดประกายให้เยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้ง และน้อมนำ แนวพระราชดำริต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นโครงการของเยาวชนเอง ตามศักยภาพและความพร้อม ให้เกิดเป็นโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จากการระดมความคิด และการร่วมแรงร่วมใจกันของเยาวชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล 5 ธันวาคม 2554 และส่งเสริมให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ในหมู่เยาวชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกการทำงานเป็นทีม ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้รักสามัคคี

แล้วคัดเลือกโครงการเยาวชนคิดดี ทำดี ยอดเยี่ยม 84 โครงการจากทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งจะสามารถเป็นแกนหลักในการขยายผลการทำความดีในแต่ละพื้นที่ให้กว้างขวางออกไป

โดยเยาวชนสามารถนำเสนอ โครงการที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ไม่จำกัดแนวคิด แต่ต้องสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของโครงการกับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ยกตัวอย่างแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นต้น