โปรไฟล์ สาธิต ปิตุเตชะ

ผลงาน : โปรไฟล์ สาธิต ปิตุเตชะ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเชิญชวน และบอกเล่าประวัติส่วนตัวและผลงาน
ลูกค้า : สาธิต ปิตุเตชะ