PowerPoint นำเสนอการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ผลงาน : PowerPoint นำเสนอการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Job Description : ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ทีมงานจึงออกแบบ PowerPoint ขึ้น รวมทั้งจัดหาภาพประกอบเพื่อความเหมาะสม