สื่อการสอน วิชาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงาน : สื่อการเรียนรู้ วิชาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2555 และ 2557

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เปิดในห้องเรียน ให้นักศึกษาได้เห็นภาพชัดเจนประกอบการเรียนการสอน

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายอุปกรณ์, แต่งหน้าทำผมนัดแสดง, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก