รายการ Beauty Story ปี 1-6

ผลงาน : รายการ Beauty Story ปี 1-6

ที่มา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นว่า เรื่องบุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญ ไม่แพ้เรื่องความสวยงามจากข้างในจิตใจ จึงเกิดเป็นรายการ Beauty Story ขึ้น รายการออนไลน์ที่ต้องการจะให้ความรู้ ในเรื่องของการปฏิบัติตัว มารยาททางสังคม ความสวยความงาม สุขภาพ 

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก, เว็บไซต์

link : http://greettv.dusit.ac.th