ภาพมุมสูงเพื่องานสำรวจ สร้างเส้นทาง จ.สมุทรปราการ

ผลงาน : ภาพมุมสูงเพื่องานสำรวจ สร้างเส้นทาง จ.สมุทรปราการ

Job Description : ถ่ายทำ, แต่งภาพ, แปลงฟุตเทจ เป็นหลากหลายรูปแบบเพื่อนำไปใช้, ตัดต่อ

อุปกรณ์ที่ใช้ : Drone 4K

*หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างผลงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น