ภาพมุมสูงเพื่องานสำรวจพื้นที่ สร้างคันกั้นน้ำ จ.อ่างทอง

ผลงาน : ภาพมุมสูงเพื่องานสำรวจพื้นที่ สร้างคันกั้นน้ำ จ.อ่างทอง

Job Description : สำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มบิน, โดรน

*หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานเท่านั้น