สื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

สื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

สื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนย์ ผลงาน : สื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนย์ ปี 2559-2560 Job Description : ใช้การถ่ายทำแบบมีมอนิเตอร์ทุกกล้อง 3 กล้อง ระบบ Full HD ,...
โครงการ MOOC 2560

โครงการ MOOC 2560

โครงการ MOOC 2560 ผลงาน : โครงการ MOOC คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558...
สื่อการสอน วิชาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สื่อการสอน วิชาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สื่อการสอน วิชาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลงาน : สื่อการเรียนรู้ วิชาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2555 และ 2557 วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เปิดในห้องเรียน ให้นักศึกษาได้เห็นภาพชัดเจนประกอบการเรียนการสอน Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายอุปกรณ์,...
eDLRU ปี 2554-2556

eDLRU ปี 2554-2556

โครงการ eDLRU ผลงาน : โครงการ eDLRU ที่มา : eDLRU คือ Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand Job Description : วางแผน, ถ่ายทำ, ตัดต่อ...